Erwin Silzer: Wir lernen RUMÄNISCH sprechen

 

 

01

 

Aţi călătorit bine?

Měl jste dobrou cestu?

Vin tocmai de la portar.

Přicházím právě od vrátného, domovníka.

Ne revedem într-o jumătate de oră.

Uvidíme se znovu za půl hodiny.

 

 

02

 

camera cu tot confortul, cu apa caldă în permanenţă

pokoj se vším komfortem, stále s teplou vodou

Comutatorul e în dreapta. (comutator, oare N)

Vypínač je vpravo. (vypínač)

N-am ce zice.

Nemám, co bych řekl.

Mai aveţi ceva bagaje?

Máte ještě nějaká zavazadla?

Cum să nu!

Jakpak by ne!

Domnul desface valiza.

Pán otevře kufr.

 

 

03

 

Am întârziat?

Jdu pozdě?

Aţi sosit la timp.

Jdete včas.

Aţi luat masa?

Jedl jste už?

Doriţi meniu fix sau à la carte?

Dáte si menu nebo si vyberete podle jídelního lístku?

Mi-e tare sete.

Mám velkou žízeň.

Bucătăria locală e variată.

Místní kuchyně je pestrá.

Dorm mai bine după vin.

Po vínu lépe spím.

 

 

04

 

A doua zi ia în grabă micul dejun.

Druhý den si dá ve spěchu snídani.

Vede clădirile cele mai de seamă.

Vidí nejvýznamnější budovy.

Zice, înainte de a părasi hotelul.

Říká, předtím než opustí hotel.

E o dimineaţă senină de mai.

Je jasné květnové ráno.

La care staţie mă dau jos pentru Calea Victoriei?

Na které stanici mám vystoupit k Třídě Vítězství?

Ce bine că nu trebuie să schimb tramvaiul!

Je dobré, že nemusím přesedat (z tramvaje)!

Cine încasează taxa?

Kdo vybírá, si účtuje poplatek?

 

 

05

 

Traversaţi strada, mergeţi înainte pe partea stângă!

Přejděte ulici, jděte rovně po levé straně!

Nu puteţi greşi.

Nemůžete udělat chybu, ztratit se.

Pe placa indicatoare de la intrare stă scris...

Na vývěsním štítu u vchodu stojí napsáno...

trecerea pentru pietoni

přechod pro chodce

Circulaţia este foarte vie.

Provoz je velmi živý.

Iarăşi a rămas în urmă.

Znovu se zpozdily.

în urmă

vzadu, dozadu

Dus pe gânduri a trecut de birou.

Zahloubán minul kancelář.

debit, te N

obchod s tabákem

Reflectează o clipă, apoi intră înăuntru.

Chvíli přemýšlí, potom vchází dovnitř.

o cutie de chibrituri

krabička zápalek

Cui se adresează?

Na koho se obrací?

 

 

06

 

Peste tot domneşte o curăţenie exemplară.

Všude vládne příkladná čistota.

pe un diametru de vreo 25 de kilometri

na průměru asi 25 kilometrů

munca neobosită

neúnavná práce

după eliberare

po osvobození

multe clădiri impunătoare

mnoho velkolepých, působivých budov

Cel mai mare stadion poate cuprinde peste o sută de mii de spectatori.

Největší stadion může pojmout přes sto tisíc diváků.

Bucureştiul e încins de un cordon de lacuri şi verdeaţă. (încinge, încing)

Bukurešť je spoutána pásem jezer a zeleně. (opásat)

Mai ales lacurile străbătute de bărci sunt locurile cele mai frecventate de către cetăţenii capitalei. (străbate, străbat)

Především jezera pojížděná loďmi jsou nejnavštěvovanějšími místy obyvateli hlavního města. (prorážet, procestovat)

Stadionul din Bucureşti este tot atât de mare ca stadionul din Leipzig?

Stadion v Bukurešti je také tak velký jako stadion v Lipsku?

 

 

07

 

De la prima vedere sala ghişeelor nu se doesebeşte de...

Na první pohled se hala s přepážkami neliší od...

Aici se află un pupitru şi multe ghişee la rând, pe ambele părţi. (pupitru, re N)

Tady se nachází (psací) pult a mnoho přepážek v řadě, na/po obou stranách. (pult, stojan, deska)

primirea mandatelor (mandat, te N (poştal))

přijímání poukázek ((poštovní) poukázka)

în fine

konečně

forfotă F

ruch, hemžení

După ce a expediat scrisoarea, se simte mai uşurat.

Poté, co odeslal dopis, cítí úlevu.

covorbiri locale, interurbane şi cu străinătatea

místní, meziměstské a mezistátní hovory

la capătul sălii (capăt, capete N)

na konci sálu (konec)

Ridică receptorul, întroduce o monedă, aşteaptă tonul, formează numărul.

Zvedne sluchátko, vhodí minci, čeká na tón, vytáčí,.volí číslo.

 

 

08

 

dis de dimineaţă

brzy ráno

Totuşi mă tem că vom întârzia. ((se) teme, (mă) tem)

Přesto se bojím, že přijdu pozdě. (bát se, mít strach)

Cine e la rând?

Kdo je na řadě?

casieriţă, ţe F

pokladní

Cu atât mai bine!

Tím lépe!

Pe peronul a tras trenul lui.

Na peron předjel jeho vlak.

gara principală

hlavní nádraží

nord = miazănoapte

sever

sud = miazăzi

jih

est = răsarit

východ

vest = apus

zápas

 

 

09

 

S-a instalat bine.

Dobře se zabydlel. Dobře se usadil.

un bărbat între două vârste

muž středního věku

un băieţel de vreo zece anişori

asi desetiletý chlapeček

mai ales în ceea ce priveşte industria petroliferă

především co se týká naftového průmyslu

E numai la şaizeci de kilometri de Capitală.

Je jen šedesát kilometrů od hlavního města.

De altfel...

Jinak...

staţiune climaterică F

letovisko

la poalele munţilor

na úpatí hor

lanţ, ţuri N (de munţii)

řetězec (hor)

Carpaţii se întind de la nordul spre sud până la Valea Prahovei.

Karpaty se rozprostírají od severu k jihu až po údolí Prahovy.

De aici ei fac o cotitură... (cotitură, ri F)

Odsud zatáčejí... (zatáčka)

podiş, şuri N

náhorní planina, plošina

M-am lămurit.

Pochopil jsem.

Domnul îşi ia rămas bun.

Pán se loučí.

România mai are şi staţiuni maritime pe litoral.

Rumunsko má ještě také přímořská letoviska na pobřeží.

 

 

10

 

ciulin, ni M (Rulează filmul Ciuluni Bărăganului.)

bodlák (Běží/dávají film Bodláky Baraganu.)

sala de spectacole

divadelní sál

împreună cu însoţitorul lui

spolu se svým průvodcem

După ce au vizionat filmul, ei urcă scările largi de marmoră, care duc la primul etaj. (viziona, nez + marmoră, re F)

Poté, co zhlédli film, stoupají po širokých mramorových schodech, které vedou do prvního patra. (zhlédnout + mramor)

pătrunde, pătrund

vnikat

vârstnic, ci M

dospělý

într-o cameră alăturată

ve vedlejší místnosti

face repetiţie

dělat zkoušku, zkoušet (např. divadelní)

cercul de filatelie

filatelistický kroužek

 

 

11

 

Acolo găsesc de toate.

Tam najdu všechno.

Vrea să-şi cumpere mai multe mărunţişuri.

Chce si koupit několik drobností.

Pot cumpăra multe şi mărunte.

Můžu koupit všechno možné.

aşadar

tak tedy

Cumpără fel de fel de lucruri.

Koupí různé věci.

bani mărunţi = mărunţiş

drobné peníze

Aveţi să-mi daţi restul la 100 de lei?

Můžete mi vrátit na 100 lei?

Cât face socoteala? (socoteală, teli F)

Kolik dělá účet? (účet)

în orice caz

v každém případě

cafenea, nele F

kavárna

ambalaj, je N

obal, zabalení, výdej zboží

Carnea şi mezelurile se cumpară la măcelărie.

Maso a uzeniny se kupují v řeznictví.

Te descurci mai repede.

Vyznáš se rychleji.

 

 

12

 

Zice grăbit, ca şi cum s-ar fi oprit ploaia deodată.

Říká spěšně, jakoby přestalo náhle pršet.

un volum de nuvele (volum, me N + nuvelă, le F)

svazek novel (svazek + novela)

Cărţile sunt aşezate pe materii.

Knihy jsou uloženy podle oborů.

 

 

13

 

conţinut, turi N

obsah

abia astăzi

dnes

Anumite necazuri m-au împiedicat să-ţi scriu.

Určité nepříjemnosti mi zabránily, abych ti napsala.

L-am pus să facă gargară.

Dala jsem mu vykloktat.

Temperatura nu ceda, ba din contra... (ceda, cedez)

Teplota neustoupila, ba právě naopak... (ustoupit)

Îţi poţi închipui ce îngrijată eram.

Můžeš si představit, jaké starosti jsem měla.

ciocăni, nesc

klepat

amigdalită F

zánět mandlí

Trebuie internat numaidecât la şpital.

Musí neodkladně do nemocnice.

Am rămas încremenită.

Zůstala jsem zkamenělá, užaslá.

Eram aşa de înspăimântată, încât nu ştiam...

Byla jsem tak vyděšena, že jsem nevěděla...

bietul băiat

ubohý chlapec

După operaţie, s-a refăcut repede.

Po operaci se zotavil rychle.

Nu mai pot de nerăbdare.

Už se nemůžu dočkat.

amănunt, te N

podrobnost

 

 

14

 

se aştepta

očekávat

Uzinele sunt o întreprindere mare atât prin proporţile ei, cât şi prin complexitatea procesului de producţie.

Továrny jsou velký podnik, jak svými rozměry, tak také provázaností výrobního procesu.

Domnul a străbătut mai multe secţii.

Pán prošel několik oddělení.

În ateliere se munceşte de zor.

V dílnách se usilovně pracuje.

Oamenii se mişcă sprinteni.

Lidé se pohybují hbitě.

macara, rele F

jeřáb

din felurite discuţiii

z různých diskusí

faţă de anii trecuţi

vzhledem k předešlým rokům

cantitatea sporită

zvýšená kvantita

îndeosebi

především

creşă, şe F

jesle

cămin, ne de zi F

školka

neşters

nesmazatelný

 

 

15

 

grădină-restaurant, grădini-restaurante F

zahradní restaurace

parcurile umbroase

stinné parky

Iată numai câteva realizări.

To jsou jen některé úspěchy.

uimire, ri F

udivení

cu puţini ani în urmă

před několika málo lety

mărturie, ii F

výsledky