ZS 2007-2008

 

 

 

04 OCTOMBRIE 2007

 

trage paloşul

tasit meč, paloš

laur, ri M + A primit, cules lauri.

vavřín + Sklízel vavříny.

stană, ne F

balvan

dărâma, dărâm

bourat, bořit

dârâmătură, ri F

trosky

cât de repede

co nejrychleji

cât se poate de repede

co možná nejrychleji

descăleca, descălec

1) seskočit s koně, 2) usadit se, založit (stát)

apos + nori apoşi

vodnatý + mraky plné deště

spaimă F

hrůza

spăimântoare

hrůzostrašně

 

 

LIMBI STRĂINE (RODICA ZAFIU)

 

agita, agit

promíchat, protřepat

spaţiul politic românesc

rumunská politická scéna

uluitor

matoucí

indignare

pohoršení

bun simţ

takt, zdravý rozum

Ţine de pura evidenţă.

Patří k samozřejmosti.

încât

takže, tak

esenţă, ţe F

podstata

abordare, ări F

projednávání

iritaţie, ii F

podráždění

strâns legat de ceva

pevně spjatý s něčím

abandona, abandonez

zříci se, opustit

în primul rând - în al doilea rând

zaprvé - zadruhé

raţionament, te N

úvaha

cuvinte-emblemă

hesla

încărcăturâ afectivă

citový náboj

în cazul de faţă

v daném, tomto případě

strigătul de luptă

bojový pokřik

aparent paradoxal

zdánlivě paradoxní

declanşa, declanşez un discurs

spustit, rozpoutat diskusi

acuzaţie, ii F

obvinění

încălcarea Costituţiei

porušení, pošlapání Ústavy

în genere = în general

všeobecně, obyčejně

neglijat

zanedbaný

vizibil

patrný, viditelný

coerciţie

donucení

persista, persist

přetrvat

beneficiar, ri, ră, re

objednatel, poživatel, uživatel

se insinua, mă insinuez

vloudit se

dispută, te F

spor

interlocutor, ri M

účastník hovoru

rea-voinţă (reaua-voinţă)

zlomyslnost

deprinde, deprind cu ceva

naučit se něco, zvládat něco

fior, ri M

mrazení po těle

nici măcar orice absolvent

ani kterýkoli absolvent

întâmpina, întâmpin pe dificultăţi

narážet na těžkosti

mediatic

mediální

căpăta, capăt oarece sens

nabýt jistý smysl

nepăsare

netečnost, lhostejnost

uimitor

udivující

mânat

poháněný

avânt, turi N

vzlet, elán

ecou, uri N

echo, ohlas

 

 

08 OCTOMBRIE 2007

 

motor în patru timpi

čtyřtaktní motor

războiul de secesiune

válka Severu proti Jihu

hotelul în stil secession

secesní hotel

bizantinism mişcat

stavební styl kostela v Curtea de Argeş

vocaţie, ii F

sklon, nadání

Capela Sixtină a Răsăritului

Sixtinská kaple Východu

în mod arbitrar

libovolně

Au un farmec aparte.

Mají mimořádné kouzlo.

recupera, recuperez

nahradit, znovu získat

Mă doare puţin gâtul.

Trochu mě bolí v krku.

înaintea erei noastre

před naším letopočtem

Ce ridică probleme?

Co dělá problémy?

istorisi, istorisesc

vyprávět

împrospăta, împrospătez

občerstvit, osvěžit

bici, ce N

bič

citi cu privirea

číst očima

decerna, decern + ceremonia de decernare

udělovat + slavnostní udělování

avea ceva la activ

mít něco na kontě (filmy, knihy...)

dureri abdominale

bolesti břicha

Durează o viaţă.

Trvá to celou věčnost.

tergiversa, tergiversez

dělat průtahy, otálet

Starea de sănătate se înrăutăţeşte.

Zdravotní stav se zhoršuje.

Cui cere ajutor?

U koho hledá pomoc?

Jurământul lui Hippocrate

Hippokratova přísaha

cotiza, cotizez la sistemul medical

platit příspěvky do zdravotního systému

Începe a ninge = să ningă.

Začíná sněžit.

semnal de alarmă

poplašný signál, záchranná brzda (vlak)

starea de sănătate precară = un om bolnavicios = beteag

chatrný zdravotní stav = churavý člověk = nemocný, marod

bifa, bifez + Bifaţi!

zaškrtnout, označit + Zaškrtněte!

 

 

10 OCTOMBRIE 2007

 

Mişcarea Goma

něco jako Charta 77 v Rumunsku

se juca de-a baba oarbă

hrát na slepou bábu

preta, pretez la ceva

hodit se na něco

N-am avut răgazul să scriu.

Neměl jsem čas napsat.

pe ţărmul celelalt

na druhém břehu (po smrti)

lăcrimioară, re F

konvalinka

splai, iuri N = chei, uri N + mal, luri N + ţărm, muri N

nábřeží + břeh (jakýkoli) + mořský břeh

sacrosanct

svatosvatý

semidoct

nedouk, polovzdělanec

nişă, şe F

výklenek, nika

Sunt copleşită de treburi.

Jsem zavalená starostmi.

învăţa papagaliceşte

učit se jako papoušek (zpaměti)

cap-coadă

od začátku do konce

sacrilegiu, ii F

rouhání, svatokrádež

gâlceavă, evi F

hádka

incontestabil

nepopiratelný

superficial

povrchní

opere depăşite ‡ canonice

překonaná ‡ normativní díla

scoate din fotoliu

zvednout ze židle

vandabil

prodejný

afaceri bine puse la punct

snadné, přehledné záležitosti

M-am pus bine la punct cu filozofia germană.

Spřátelila jsem se s německou filozofií.

produse de larg consum

výrobky masové spotřeby

romanţuri de două parale

šestákové romány

Nu corespondă adevărului.

Neodpovídá to pravdě.

Nu te dau doi bani pe tine!

Nestojíš mi za zlámanou grešli.

Are nume pe piaţă.

Má na trhu jméno.

 

 

CITITORUL ROMÂN A MURIT

 

de nenumărate ori

nepočítaně

bună-credinţă

poctivost

S-o luăm de departe!

Vezměme to zeširoka!

Trage concluzia.

Činí závěr.

manieră, re F

způsob

încasa, încasez

inkasovat

solicita, solicit

zatěžovat

sucomba, sucomb

podlehnout, skonat

irealizabil

neuskutečnitelný

livresc

knižní

creşterea aferentă

příslušný růst

excesiv

nadměrný

comunicare în masă

masová komunikace

concesie, ii F

ústupek

reproşa, reproşez

vytýkat, vyčítat

edifica, edific

povznášet, poučovat

contorsionat

zkroucený

miez, zi M

jádro

pe parcurs

postupně

interveni în ceva

zasahovat do něčeho

în răspăr

proti srsti

a-şi bate capul

lámat si hlavu

se dovedi, mă dovedesc

vycházet najevo, potvrzovat se

uluitor

matoucí

spaimă, me F

hrůza, děs

tinde, tind

usilovat, snažit se

matcă, mătci F

příčina, důvod

enormităţi F

nesmysly

foşnet, te N

šelest

desfăşura, desfăşurez

odmotat

sul, luri N

válec, svitek

da iama prin enciclopedii

vrhnout se na encyklopedie

cărţi de referinţă

doporučené knihy

pretenţie, ii F

domýšlivost

tot felul de site-uri

stránky všeho druhu

democraţia deplină

naprostá demokracie

nelalocul său

nemístný

se apela, mă apelez la cineva

obracet se na někoho

consacrat

zasvěcený

se pricepe, mă pricep

vyznat se

altminteri

jinak

oarecare

nějaký

văz N

zrak

se aventura, mă aventurez

odvážit se

adaos, suri n

doplněk, dodatek

greoi

těžkopádný

prezuma, prezum

předpokládat, domnívat se

ţine de misiune

být na misi, tažení

intens

intenzivně, usilovně, prudce

deprindere

zvyk

cronofag, gă, gi, ge

zloděj, žrout času

perfid

zrádný, lstivý

specie umană

lidský rod

un cal troian

trojský kůň

îndoielnic

pochybný

ilustrul profesor

proslulý profesor

într-o situaţie inedită

v neznámé situaci

 

 

MEMBRI DE FAMILIE (RODICA ZAFIU)

 

mostră, re F

příklad, vzorek (zboží)

abunda, abund în ceva

oplývat čím

acronim = abreviere

zkratka

terminologie de specialitate

odborné názvosloví

abatere de la normă

odchylka od normy

perpetuu ‡ perpetuat

věčný, neustálý ‡ přežívající

dispoziţii

pokyny

repartizare

rozdělení, vyplácení

dezambiguiza, dezambiguizez

odstranění dvojznačnosti

eficient

účinný

supărător

mrzutý, nepříjemný

limbajul juridic-administrativ

správně-právní jazyk

caracterul nefiresc

nepřirozený, umělý charakter

impune folosirea

žádat užití

apartenenţă, ţe F

příslušnost

proprietate, tăţi F = posesiune = posesie

vlastnictví

titular de contract

signatář smlouvy

în treacăt

letmo

declaraţie de venit global

prohlášení k dani z příjmů

deduceri personale

osobní odpočty

justificat

oprávněný, odůvodněný

conceptual

abstraktní, teoretický

permis de şedere

povolení k pobytu

titular de pensie

poživatel starobního důchodu

restrângere

omezení

substantivul regent

řídicí podstatné jméno

concura, concurez

konkurovat

lămuri, lămuresc

vysvětlit, objasnit

se suprapune, mă suprapun

překrývat se

semnala, semnalez

upozorňovat

extindere

rozšíření

 

 

DCV: CELE MAI FRECVENTE MITURI DESPRE PRIMUL AJUTOR

 

frecvente mituri

časté mýty

în cazul accidentelor

při nehodách

interveni în ceva

zasáhnout do čeho

Cel mai rău este să nu intervii.

Nejhorší je nezasáhnout, neudělat nic.

acorda bazele primului ajutor

poskytnout základy první pomoci

coloană vertebrală

páteř

Salvarea Regiunii Cehia Centrală

Záchranná služba Středočeského kraje

funcţii vitale

životní funkce

aparatul circulator

krevní oběh

lăsa capul puţin pe spate

trochu zaklonit hlavu

leşina, leşin

omdlít

rămăne să stea pe banchetă

zůstane sedět na sedadle

cu capul aplecat

s předkloněnou hlavou

Scapă de la moarte.

Zachrání to život.

educaţia sanitară de pe vremuri

socialistická branná výchova

ac de siguranţă

zavírací špendlík

 

 

16 OCTOMBRIE 2007

 

la marginea drumului

na kraji silnice

cartea de imobil + imobil, le N

seznam nájemníků + dům, nemovitost

conservator = conservativ

konzervativní

 

 

MENS SANA IN CORPORE SANO ETC.

 

şerpui, şerpuiesc

klikatit se, vinout se

vast

rozsáhlý, obšírný

deopotrivă

stejně (tak jako něco)

se întrepătrunde, mâ întrepătrund

prolínat se

puşti, puşti M

kluk, uličník

îmbietor

lákavý

sfinţenie, ii F + cu sfinţenie

svátost + posvátně

miuţă, ţe F

fotbálek

oaste, oşti F

vojsko

cazemată F

kazematy

o metodă binecuvântată

pádná metoda

demn de indiviat

záviděníhodný

zid crenelat

cimbuří

străpunge, străpung

prorazit, propíchnout

asediator, ri M

obléhatel

deruta, derutez

zmást, poplést

adversar, ri M

protivník, soupeř

extrage, extrag rădăcina pătrată

odmocnit druhou odmocninu

slab de înger

slabošský, bázlivý

comite, comit o mare cruzime

provést velkou krutost

necruţător

nemilosrdný

o perspectivă sumbră

chmurné vyhlídky

încuraja, încurajez

povzbudit

vădit

zjevný, očividný

pi er pătrat

pé er na druhou

dezvălui, dezvălui o taină

odkrýt tajemství

de-a dreptul

rovnou

da palme

dát facky

se ofensa, mă ofensez

urazit se

încuviinţa, încuviinţez din cap

přikývnout

prevesti, prevestesc

předpovídat

într-un târziu

později

căra, car

odnášet, vozit

desfăşura, desfăşor

rozvinout

bănuială, bănuieli F

podezření

teşit

zkosený, zploštělý

se ţuguia, mă ţuguiez

špičatit se

cu îndrăzneală

směle

trece cu vederea (peste) ceva

něco přehlédnout

nedumerire, ri F

nepochopení, údiv

în/la voia întâmplării

nazdařbůh

curs de apă

vodní tok

scălda, scald

omývat (řeka)

se năuci, năucesc

zpitomět

cataclism N

živelní pohroma

flutura, flutur

poletovat

primejdie, ii F

nebezpečí

mărturisit

přiznaný

înfige, înfig

zabodnout

ispăşi, ispăşesc = spăsi, spăşi, ispăsi

pykat

vioiciune

čilost, bystrost

Am marcat patru goluri.

Dal jsem čtyři góly.

de mic

odmalička

neabătut

neochvějný, neodvratitelný

geme, gem

úpět, naříkat

se codi, mă codesc

otálet

principiu, ii N

zákon (ve vědě)

cufunda, cufund

ponořit

fora, forez

vrtat

antipod, ozi M

protinožec

smulge, smulg

vytrhnout

muţenie, ii F

mlčení, němost

alinia, aliniez

seřadit, vyrovnat

spune dintr-o suflare

říci jedním dechem

lua turnură

vzít obrat

palpitant

vzrušující

în toi

na vrcholu

mutare, tări F

tah (v šachu)

a-şi frământa, frământ mintea

lámat si hlavu

sesiza, sesizez

odhalit (nesoulad)

ascuţiş, şuri N

ostří

virulent

jedovatý, jízlivý

vedea de ceva

hledět si čeho, starat se o něco

biceps, şi M (fortifica, fortific)

biceps (posilovat)

bătaie de cap

starosti, lámání si hlavy

recurge, recurg la ceva

sahat po něčem, volit něco

un drum bătătorit

vyšlapaná cesta

angajament, te N

závazek, smlouva, angažmá

de azi încolo

odedneška

progenitură, ri F

potomstvo

expune, expun

vystavit, vyložit

iată-mă la masă

honem ke stolu!

cărare, ri F

stezka, pěšina

smerenie, ii F

pokora, poníženost

îngăduinţă F

shovívavost

mai cu seamă

hlavně

aer auster

hrozný, chladný vzduch

trebălui, trebăluiesc

dělat různé drobnosti

se ţine bine

vypadat dobře

ţinută militărească

vojenské držení těla

vârî, vâr

zasunout

într-un soi de combinezon

do jakési kombinézy

înfunda, înfund

ucpat

interpelat

oslovený

şale

bedra

fi aplecat asupra ceva

být nakloněn nad čím

se îndrepta, îndrept

narovnat se

Cu cine am onoarea?

S kým mám tu čest?

scrâşni, scrâşnesc din dinţi

skřípat, vrzat zubama

Îţi fac pe plac.

Dělám, jak si přeješ.

cursă automobilistă

automobilový závod

trăsură, ri F

kočár

pe naiba

k čertu

forţa aburilor

parní síla

Se lovea de ea.

Narazil na ni.

pată, pete F

skvrna

ratat

nepodařený, zkrachovalý

a-şi drege, dreg vocea = glasul

odkašlat si

se învrednici, învrednicesc

uráčit se

derută, te F

zmatek

câteva glasuri răzleţe

pár osamocených hlasů

peregrin, ni M

poutník

de altfel

vlastně

matelot

námořník, plavčík

un băiat sprinten

čilý, mrštný hoch

şut, turi N

kop (ve fotbale)

contrariat

udivený

încinge, încing

roznítit, rozžhavit

Îmi arde de ceva.

Nemám nic jiného na starosti než něco.

licărire

záblesk

prudenţă

opatrnost

se încumeta, mă încumet la un drum

odvážit se na cestu

citi ca pe apă

číst plynně

ticlui, ticluiesc

sestavit

percepe, percep

vnímat

avea la îndemână

mít po ruce

infailibil

neomylný, bezchybný

tocmeală, eli F

dohoda, úmluva

sacrifica, sacrific

obětovat

barem = cel puţin = măcar

aspoň

spre disperarea lor

zoufale, k jejich zděšení

vrednic = harnic = silitor

pilný, pracovitý

în detrimentul ciuva

v neprospěch koho

tăcea încurcat

zmateně, bezradně mlčet

pesemne

jak se zdá, patrně

întoarce ca la Ploieşti

vyhýbat se něčemu

reflecta, reflectez asupra unui lucru/la un lucru

přemýšlet o něčem

roata dinţată

ozubené kolo

acul de patefon pe o plată

gramofonová jehla na desce

adineaori

před chvílí

nepăsare

lhostejnost, netečnost

lua revanşa

pomstít se, dát odvetu

Ia te uită!

Hleďme!

angelic ‡ diabolic

andělský ‡ ďábelský

 

 

18 OCTOMBRIE 2007

 

scoate un as din mânecă

vytáhnout eso z rukávu

pe vremuri

kdysi

aurolac

feťák

Dă drumul!

Pokračuj!

da buzna

vrazit někam, vtrhnout

trage la răspundere

hnát k odpovědnosti

cercul vicios

bludný kruh

Vă arde?

To vás baví?

picup, puri N [pikap] = patefon

gramofon

Ţine cont de ideile lui.

Zohledňuje, bere v potaz jeho nápady.

un hotel de cinci stele

o pensiune de cinci margarete

pětihvězdičkový hotel

pětihvězdičkový penzion (u penzionů se používají "kopretiny")

apartamentul imperial

prezidentské apartmá

"euroi" + Câţi euroi ai? - BUKUR.

Kolik máš eur?

camere cu stucaturi

pokoje se štukaturami

medalia de aur pentru merit

zlatá medaile za zásluhy

Parca tu nu ştii?

Jako bys nevěděl?

mofturos, mofturoasă

frfňa

moftangiu, ii M + moftangioaică, ce F

tlachal + tlachalka

carnea dezosată = macră = curată

vykostěné maso

mânca la chinezi, la chinezerie

jíst u Číňana

translucid

průsvitný

sosul soya

sojová omáčka

somon, ni M

losos

ghimber M

zázvor

cergă, gi F

pokrývka na postel

rustic

venkovský

numeroase distincţii

různé přednosti

Hotelul este pe colţ.

Hotel je na rohu.

Încă n-am fost.

Ještě jsem tam nebyl.

fripturist

vyžírka, gurmán

discuţii pe teme politice de acum

diskuse na současná politická témata

Pot ogărî.

Můžu hubnout.

tăiat cu bulete

rozkrájený na kolečka

protipendadă, de f

horních deset tisíc, šlechta, panstvo

ghiont, nţi M

štulec, strkanec

o să plouă

bude pršet

 

 

MIREL BĂNICĂ: CÂND SIMT EU CĂ SUNT ROMÂN

 

sacoşă de plastic

igelitová taška

ţâfnos

nadutý, zpupný

ţoapă, pe F

neotesanec

parfumat în exces

nadmíru navoněný

mirosul de transpiraţie

zápach potu

scârbă, be F

odpor, hnus

un serviciu princiar

knížecí služba

o îndatorire profesională

profesionální povinnost

metisa între ceva şi ceva

zkřížit něco s něčím

dispreţ, ţuri N

pohrdání

gulere albe

bílé límce

descărca, descarc

vyložit, sundat

bipede, bipezi

dvounohý

se încăpăţâna, mă încăpăţânez

umínit si, postavit si hlavu

scuipa, scuip

plivat

bât, bâţi M + bâtă, bâte F

dědeček + babička

basculant, te N

naklápěcí nákladní auto

delabrat = stricat

rozbitý

un autobuz de o vârstă cu mine

autobus v mém věku

cota de poluare

limit znečišťování

necontestat

nepopiratelný

ticălos

bídný, bídák, lotr

girofar, ruri N

maják

îndărăt

dozadu, zpět

geamul fumurii

kouřové sklo

ţâfnă, ne F

tipec, nedůtklivost

alai, irui N

průvod, doprovod

inevitabil

neodvratný, nevyhnutelný

Albinele secretă mierea.

Včely dávají med.

rata, ratez

zmeškat

mitocan

sprosťák

scrâşnet, te n

vrzání, skřípání

indigna, indignez

rozhořčit

pudoare, ori F

stud

draperie, ii F

záclona, závěs

trierea gunoaielor

třídění odpadu

menit

určený, zaměřený

deşeuri non-degradabile

nerozložitelný odpad

se aventura, mă aventurez

odvážit se

debarasa, debarasez de ceva

zbavit se čeho

da la fier vechi

dát do starého železa

în fine

konečně

nevătămat

nepoškozený, bez úhony

apt de muncă

práceschopný

şalupă de pescuit

rybářský člun

contribuţie la întreţinere

příspěvek na živobytí

bălţat

strakatý, pestrý

dos, suri N

hřbet, záda

închega, încheg

utužit, srazit

virtute, uţi F

ctnost

curativ

léčivý

iradia, iradiez

vyzařovat

 

 

DCV: NUMELE LUDVÍK

 

se evidenţia, evidenţiez

upozornit na sebe, vyznamenat se

În familie există o tradiţie îndelungată.

V rodině mají dlouhou tradici.

niciun strămoş de-al meu

ani jeden z mých předků

fratele meu poartă un nume neobişnuit

můj bratr nosí neobvyklé jméno

dintre cei mai cunoscuţi purtători ai numelui

mezi nejznámější nositele jména

conform statisticii din ianuarie a/al anului curent (vztahuje se k statistice)

podle statistiky z ledna letošního roku

numele preferat între fete (preferat se nestupňuje)

nejoblíbenější jméno mezi dívkami

în ziua Sfântului Ludovic

v den svatého Ludvíka

ultima zi de miercuri din august

poslední středu v srpnu

camion, camioane N cu roşii (bez členu)

kamion s rajčaty

cu mai mult de peste o sută de roşii

s více než sto tunami rajčat

bărbaţii beţi au spart o vitrină (o skle sparge)

opilí muži rozbili vitrínu

zarzavagiul căruia îi aparţinea magazinul

zelinář, kterému patřil obchod

 

 

23 OCTOMBRIE 2007

 

da bir cu fugiţii

zbaběle utéct, vzít do zaječích

Mă duc în Creta, în Grecia la Creta, în peninsula balcanică.

Jedu na Krétu, do Řecka na Krétu, na Balkánský poloostrov.

A murit ca martir.

Zemřel jako mučedník.

Este patron spiritual al Scoţiei.

Je patronem Skotska.

patron, ni M

zaměstnavatel, šéf

Artiştii îl prezintă pe Sf. Andrei drept un bărbat în vârstă. ‡ ca (jen pro srovnávání)

Umělci vyobrazují svatého Ondřeje jako starého muže.

senectute F

stáří

cărunt

šedivý (o vlasech)

Mi-au scos/ieşit peri albi.

Starostmi jsem zešedivěl.

descinde, descind

pocházet z nějakého rodu

Erau cinci fraţi.

Bylo jich pět bratrů.

cişmea, mele F = fântână

studna, kašna

halo, luri N = aureolă

svatozář

cireşarii

zobáci, zelenáči

cioc, curi N

zobák

amplu

široký, obsáhlý

se tolăni, mă tolănesc

natáhnout se (pohodlně)

sunt precoce (precoce, precoce, precoci, precoce)

jsou předčasně vyspělé

reşou, uri N

elektrický vařič

pe două scaune răsturnate

na dvou zvednutých židlích

tic, curi N

tik

hohote de plâns, de râs

vzlykot, chechot

provoca accesele de tuse

vyvolat záchvaty kašle

Nici urmă de cursanţi!

Ani stopy po posluchačích!

deschide ‡ închide (stinge) televizorul

pustit ‡ vypnout televizi

prinde/deschide ‡ stinge/închide lumina

rozsvítit ‡ zhasnout světlo

culpă, pe F

vina

tabacolog + tabacologie

tabakolog + tabakologie

Nu mă băgaţi! = Nu mă speriaţi!

Nestrašte mě!

mă spérii, te spérii, se spérie,

ne speriém, vă speriáţi, se spérie

lekat se, vystrašit se

la sfârşitul verii

na konci léta

o persoană îndrăgită

oblíbená, milovaná osoba

adică: O să mă întorc pe 20 septembrie, adică la sfârşitul verii. (tedy, takže)

anume: I-am văzut pe mulţi prieteni acolo, anume pe Pavel, pe Ralu... (konkrétně, vypočítávání)

Vrátím se 20. září, tedy na konci léta.

 

Viděl jsem tam mnoho přátel, konkrétně Pavla, Ralu...

nubil

na vdávání, na ženění

constrânge, constrâng

vynutit, vymoci

A spus să vi-i restituie.

Řekl, aby vám je vrátil. (peníze)

termen-limită

konečný termín

datora, datorez

dlužit

joben, nuri N

cylindr

prestidigitator, ri M

eskamotér

Fi-ar să fie!

K čertu!

eşalona, eşalonez

rozdělit (na splátky)

Îţi dau bani eşalonaţi.

Dám ti to ve splátkách.

 

 

25 OCTOMBRIE 2007

 

îngrozitor

hrozný

un film nemaipomenit de grozav

nebývale skvělý film

veşteji, veştejesc

uvadnout

troiene

závěje

în zare

na obzoru

zale F

železná košile

remediu, ii N

lék, východisko

vergilian

vergiliovský

graţios

ladný, půvabný

voios

veselý

chlinchet de zurgălăi (zurgălău N)

cinkot rolniček

purtarea ireproşabilă

bezvadné chování

reproşa, reproşez ceva cuiva

vyčítat někomu něco

reproş

výčitka, výtka

bălai - bălăior (dimin.)

plavý, světlý

surioară, surioare F

sestřička

se întrece cu cineva

předhánět se s někým

Te ţin ca un bădiţă.

Budu si tě vydržovat jako pán.

Războiul de neatârnare = de independenţă

válka za nezávislost

un frate de-al meu (de = dintre)

jeden z mých bratří

mustra, mustru = certa, cert

kárat, hubovat

o ţară binecuvântată

požehnaná země

roi, roiuri N

roj, houf

sugera, sugerez o idea nouă

vnucovat novou myšlenku

da sfoară în ţară

rozhodit sítě

toca cineva la cap

opakovat někomu něco

baş (Banát a Olténsko)

právě

se băga pe sub pielea cuiva

vtírat se

cădea de (comun) acord

dojít ke (všeobecné) dohodě

 

 

RODICA ZAFIU: ARGOURI ŞI JARGOANE

 

deviere semantică

sémantická odchylka

în măsura în care se referă la ceva (referi)

podle toho, k čemu se vztahují

interlop

pochybné pověsti

accepţie, ii F

význam slova

în contradicţie, ii F

v rozporu

cu deosebire

hlavně, zvláště

o dai în dume

"začneš říkat vychytralé vtipy"

îţi schimbri accentul punându-ţi limba pe moaţe

"změníš svůj přízvuk, až to budeš předhánět"

în mod semnificativ

názorně

cu atât mai interesanţi

tím zajímavější

drept la replică

právo na odpověď

sfidător

výsměšný

infractor, ri M

pachatel, provinilec

iz N

šmak, příchuť

bruscheţe = grosolănie

hrubost

atribui, atribui eticheta

dávat nálepku

ostentat

vyzývavý

se băga, mă bag

míchat se, plést se do něčeho

calificare

charakteristika

consemna, consemnez

zaznamenat

abuz, zuri N

zlozvyk, zneužití

riguros

přísný, strohý

 

 

RODICA ZAFIU: REACŢII LA SCHIMBAREA NORMELOR

 

restrictiv

omezující, přísný

contesta, contest

popírat

transgresare a regulilor

překračování pravidel

incita, incit

podněcovat

permisiv

permisivní, tolerantní

reacţii de mare iritare

podrážděné reakce

rolul consacrat

oprávněná role

dârz

smělý, odvážný

profund

hluboký, důkladný

aparenţă, ţe F

zdání

ameninţa, ameninţ

ohrozit

nivelare

urovnání, vyrovnání, srovnání

justificare

ospravedlnění

concesie, ii F

ústupek

ins, inşi M

osoba, člověk

inferior

horší, spodní, druhořadý

hali, halesc

zhltnout

percepe, percep

vnímat

prolifera, proliferez

rozmnožit, obohatit

rămâne de căruţă

ztratit příležitost

compus

složenina (gram.)

asimila, asimilez

přizpůsobit

transmite, transmit

předávat

amplifica, amplific

rozšířit, zesílit

alcătui, alcătuiesc

sestavit, tvořit

dispensa, dispensez

oprostit

indigna, indignez

rozhořčit, rozhorlit

 

 

30 OCTOMBRIE 2007

 

Nu ştie nicio pleaşcă!

Neví vůbec nic.

abandonat

opuštěný

derbedeu, ei M

pacholek, flákač

da blat RM

dát úplatek

avea blat

mít tlačenku

călători pe blat = face blatul - z němčiny BLATT, přes ruštinu сделать по блату

jet načerno

Tot tu!

Ještě ty!

zurliu

ztřeštěný

jelui, jeluiesc

litovat

Merg acolo pentru a-ţi spune adevărul.

Jdu tam, abych ti řekl pravdu.

când te vei face mare...

až vyrosteš...

meteahnă, ne F

neduh, vada

arcada ochiului

nadočnicový oblouk

Eu ţin la tine.

Mám tě rád. Vážím si tě.

trenuleţ

vláček

sufocant

dusivý

pletoric

krevnatý

linguşitor

pochlebující, lichotící

ilizibil

nečitelný

 

 

DCV: MENS SANA IN CORPORE ETC.

 

convorbirea dintre tatăl şi fiul lui

rozhovor otce se synem

Nu trebuie să-ţi fortifici numai bicepşii.

Nesmíš posilovat je svaly.

inventator

vynálezce

A chiulit de la şcoală.

Ulil se ze školy.

Schiţa are drept titlu o parte proverbului.

Črta má jako titul část přísloví.

Despre ce e vorba?

O co jde?

unul dintre primii inventatori

jeden z prvních vynálezců

explorator

cestovatel, badatel

terminologia în cadrul unui discurs familial

terminologie pro rodinnou diskusi

dozaj, e N

dávkování, poměr

 

 

01 NOIEMBRIE 2007

 

întocmi, întocmesc

uspořádat, sestavit (slovník, sbírku)

praghez get-beget

čistokrevný, rodilý Pražan

Preferă sportul în defavoarea învăţăturii.

Dává přednost sportu před učením.

adora, ador + Ador să joc fotbal.

zbožňovat + Rád hraju fotbal.

tăcea melc

mlčet jako zařezaný

Fac pe neznaiu.

Dělám, že nevím.

Simte pământul sub picioare.

Cítí pevnou půdu pod nohama.

Simte că îi fuge pământul de sub picioare.

Cítí, že mu hoří půda pod nohama.

cu un singur e

s jedním e

persoana precedentă din coadă

osoba přede mnou ve frontě

vorbi ca un topor

mluvit neobratně

lustragiu

cídič bot

geamgiu

sklenář

pastramagiu

hulvát, sprosťák

cusurgiu

šťoural

Am venit la ţanc.

Přišel jsem včas.

 

 

DCV: CASHBACK-UL

 

alte două bănci

další dvě banky

facilita, facilitez + facil

usnadnit + snadný

atrage atenţia

přitáhnout pozornost

Nu s-a întins concomitent gama comercianţilor.

Nerozšířilo se zároveň spektrum obchodníků.

percepe, percep banii

vybrat peníze

retrage din contul curent

vybrat z běžného účtu

în jumătatea lunii august a anului trecut

v polovině srpna minulého roku

plata minimă = minimală

minimální platba

rambursa, rambursez cheltuiala

uhradit útratu

cardul emitat de ČSOB

karta vydaná ČSOB

banii lichizi

hotovost

taxa, taxez pe cineva drept/ca hoţ

považovat někoho za zloděje

cardul de debit, de credit

debetní, kreditní karta

spre deosebire de ČSOB

narozdíl od ČSOB

În schimb, ea singură, a grevat cashback-ul cu taxa de 4 coroane pentru o tranzacţie.

Zato, jako jediná, zatížila cashback poplatkem 4 koruny za transakci.

intrare

vstup

 

 

08 NOIEMBRIE 2007

 

anatema F

klatba, vyobcování z církve

anatemiza, anatemizez

vyobcovat, dát do klatby

înrâuri, înrâiuresc

mít vliv na někoho

înrâiuriure = influenţă

vliv

invoca, invoc

odvolávat se na něco

exeget, eţi M

vykladač textu, hlavně bible

exegeză, ze F = interpretare

výklad

incert

pochybný, nejistý

pătură, ri F

pokrývka, deka

păturică

podlejzák, rohožka

romanţă, ţe F - pejor.

romance

ocnaş, şi M

odsouzenec pracující v solných dolech

ocnă, ne F = salină, ne F

solný důl

învinge, înving

vyhrát

dragoman, ni M

tlumočník

mojic

sprostý, hulvátský

pe brânci

po čtyřech

demnitar, ri M

hodnostář

pogorîrea duhului sfânt

sestoupení ducha svatého

Nenorocitule!

Bídáku!

copiii neastâmpraţi

bujné děti

osândit

odsouzený

taraf

kapela

N-a fost să fie.

Nebylo dáno.

fărădelege, gi F

zločin, bezpráví

casa de economii şi de consemnaţiuni

spořitelna

Filozoful reflectează.

Filozof uvažuje.

biserica catolică, Ion Luca Caragiale

povolené kakofonie

El este pe acolo. O să vină pe la cinci.

Je někde tam. Přijde kolem páté.

serviciul forţelor de muncă

úřad práce

complexul siderurgic

hutnický komplex

servicul cadre, serviciul personal

personální oddělení

îndemnizaţie lunară, socială

měsíční, sociální příspěvky

camera de comerţ

hospodářská komora

înfiinţa o firmă

založit firmu

serviciul privat de angajări

personální agentura

M-au dat afară.

Vyhodili mě.

Mi-au desfăcut contractul de muncă.

Ukončili mi pracovní smlouvu.

Cartea de muncă trebuie adusă la zi.

Pracovní knížka musí být aktualizována.

Meniurile se aduc la zi.

Jídelní lístky se aktualizují.

ceas de pontaj

píchačky

 

 

DESPRE STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A VOCABULARULUI

 

grupuri restrânse

omezené skupiny

denunţător, ri M

udavač, donašeč

gologan, ni M

pěťák

chilipir, ruri M

kšeftík

glume nesărate

nejapné vtipy

face blatul

jezdit načerno

avea sorţi de izbândă

mít šťastný osud

singulariza, singularizez

lišit

perinda, perind

vystřídat se

şi până în a doua jumătate a sec. al XIX-lea

až do druhé poloviny 19. století

fi în al şaptelea cer

být v sedmém nebi

mânca din fructul oprit

okusit zakázaného ovoce

încâlzi un şarpe la sân

hřát hada na prsou

stagiu militar

doba vojenské služby

prăşi, prăşesc

okopávat, kypřit

desinenţă, ţe F

koncovka

flebită F

zánět žil

agrafă, fe F

spona, sponka

fard, duri M

líčidlo

apretat

naškrobený

panglică, ci F

páska

jupon M

spodnička

curechi M (mold.) = varză

zelí

bortă, te F (mold.) = gaură, găuri F

díra, jamka

corupt

zkažený

 

 

LIMBA ROMÂNĂ DE AZI: FALS DECALOG (OANA CHELARU-MURĂRUŞ)

 

decalog, guri N = cele zele porunci

desatero

provocator

provokativní

mai curând

spíše

detaşa, detaşez

odloučit

prefacere

proměna, přeměna

în mod izbitor

zarážejícím způsobem

precădere, ri F

přednost

în mod benefic

prospěšně

tehnico-ştiinţific

vědecko-technický

la întâmplare

namátkou

casare

vyřazení z provozu, zrušení

primeni, primenesc

vyměnit

sarcină, ni F

břemeno, úkol

perimat

promlčený, přežitý

compromis

zkompromitovaný

seducător

svůdný, okouzlující

ceda, cedez locul

postoupit místo

întrunire

setkání, schůze

etimologist

zastánce etymologického pravopisu

invada, invadez

rozšířit, napadnout

zavistie, ii F

nepřátelství, závist

de-a valma

páté přes deváté, společně

impetuos

bouřlivý, divoký

afirmare

prosazení se

fapt meritoriu

záslužný čin

nevoit

nucen

savuros

chutný, vkusný

ludic

hravý

recupera, recuperez

nahradit, získat opět

extrem de alert

extrémně rychle, promptně

apel

výzva

imobilism

zkostnatělost

efemer

pomíjející

dugheană, ghene F

krámek

vocabulă, le F

slovo

răscoli, răscolesc

roznítit

reziduu, duuri N

odpad

xenofobia nudă

holá xenofobie

edificator

poučný, vysvětlující

putoare, tori F

coura

oligofrenie

slabomyslnost

paraşută, te F

padák

poponar, ri M

homosexuál, pederast

resentiment, te N

zášť, pomstychtivost, nenávist

restant

zbylý, zbývající

asalt, turi N

útok

insistenţă

důraz, naléhání

pervertit

zvrácený

ameninţa, ameninţ să se impună

hrozit, že se prosadí

restrictiv

omezující

impropriu

nevhodný

în anii din urmă

v posledních letech

seamăn, semeni M

bližní

un senator distins

význačný senátor

ţeapă, ţepi F

kůl, hrot

împinge, împing

posouvat

imperios

naléhavý

legiuitor

zákonodárný

binevenit

vítaný, přicházející vhod

impus

vnucený, požadovaný

fonda, fondez

založit

compleu, euri N

kostým (dámský)

pricomigdală, le F

mandlovité pečivo, jako kokosky

 

 

13 NOIEMBRIE 2007

 

Nu cunosc exact datele problemei.

Neznám přesně podstatu problému.

Se învârteşte în jurul problemei. (învârti)

Motá se kolem problému.

N-a ajuns la timp din cauza ploii.

Nepřišel včas kvůli dešti.

repartiza, repartizez

rozdělit, přidělit

Vrei să ţi-i inviţi?

Chceš si je pozvat?

Trebuie să şi le schimbe.

Musí si je vyměnit.

Am pregătit-o din timp.

Připravil jsem to začas.

restitui, restitui = înapoia, înapoiez = da înapoi

vrátit

întoarce, întorc (hârtia, spatele)

obrátit (papír, záda)

reda, redau (forma corectă)

zopakovat (správný tvar)

petardă, de F

petarda

artificiu, ii N

prskavka

spicher, ri M

hlasatel + předseda dolní komory parlamentu ve VB + předseda komory reprezentantů parlamentu v USA

podul Carol

Karlův most

viceprimar

místostarosta

tachina, tachinez = se chinui, chinuiesc

škádlit se = trápit se

taxe şi impozite

poplatky a daně

 

 

15 NOIEMBRIE 2007

 

munci, muncesc

trápit (duševně)

graur, ri M

špaček

pitit

skrčený

la trăgaci N

na spoušti

se lovi de masă

praštit se o stůl

se pedepsi

trápit se

cracă, crăci F

větev

guşă, şi F

vole, lalok

trage la măsea

nasávat, opíjet se

rămâne cu zile

zůstat na živu

Dumnezeul să-l odihnească!

Ať mu dá bůh věčný odpočinek!

răposatul întru fericire

šťastně zesnulý (přirozenou smrtí)

veşnica lor pomenire

Budiž jeho památka věčná! (v modlitbě)

composta biletul

označit jízdenku

Nu amesteci merele cu perele.

Nemíchej jablka s hruškami.

repulsie, ii F împotriva cuiva

odpor k něčemu

şopârlă, le F

ještěrka

face pe cineva cu ou şi oţet

pořádně někomu vynadat

umbla cu cineva/ceva ca cu un ou

jednat s někým v rukavičkách

descopera oul lui Columb

objevit Ameriku

sta ca pe ouă

být jako natrní

i-a ouat găina în căciula

má štěstí

avea/găsi ac de cojocul cuiva

vědět, jak na někoho

călca ca pe ace

chodit jako na jehlách, opatrně

căuta acul în carul cu fân

hledat špendlík v kupce sena

rade de pe faţa pământului

zničit

scoate din pământ, din iarbă verde

získat za každou cenu

a-şi uita ca pământul

zapomenout jako na smrt

fi cu picioarele pe pământ

být nohama na zemi

lăsa privirea/ochii în pământ

sklopit oči

Berea are guler.

Pivo má čepici.

Un film a fost foarte bine cotat = apreciat.

Film byl hodnocen velmi dobře.

concurenţă + competiţie

soutěž, konkurence + soutěž

privi lucrurile detaşat

nahlížet na věci s odstupem

marele, micul ecran

velké, malé plátno - kino, televize

rutină

rutina

imprevizibil

nepředvídatelný

sirop expectorant

sirup na odkašlávání

sirop de tuse

sirup na kašel

plafona, plafonez

omezovat

elimina flegma

omezovat hlen

inhiba tusea

omezuje kašel

afecţiuni bronhopulmonare

nemoci dýchacích cest

bronşită acută

akutní zánět průdušek

injecţii cu insulina

injekce inzulínu

acutizări

zhoršení

intolerenţă

nesnášenlivost

tulburare

potíž

administrare

podávání léku

prurid - când te mănâncă pielea

svědící

antecedente de hipersensibilitate la ceva

příznaky přecitlivělosti na něco

citrină

vitamín C

precaut

opatrný

alergie la ceva

alergie na něco

vaccinuri antigripare

vakcíny proti chřipce

administrarea cu prudenţă

opatrné podávání léku

ulcer gastric

žaludeční vřed

cu diabet zaharat

s cukrovkou

doze şi mod de administrare

dávkování a způsob podávání

administra oral

podávat perorálně

reacţii adverse

vedlejší účinky

posologie

Parte a terapeuticii care se ocupă cu indicaţiile referitoare la dozele şi la modul în care trebuie administrate medicamentele.

diaree, i F

průjem

data de expirare înscrisă pe ambalaj

datum expirace je uvedeno na obalu

se păstra la temperaturi între 15-25 °C

skladujte při teplotě 15-25 °C

diabet tip I, tip II

diabetes prvního, druhého typu

mucolitic

na odstranění hlenu

antitusiv

proti kašli

 

 

SIMPLE ÎNSEMNĂRI DESPRE ORTOGRAFIE (GEORGE MIREA)

 

menţine, menţin

zachovat, udržet

însuşire

osvojení, vlastnost

alcătui, alcătuiesc

sestavit, tvořit

căpăta, capăt forma

nabývat, dostávat formu

esenţial

hlavní

conferi, confer atributele

udělovat vlastnosti

prepoderent

převážně

fără ca să analizăm

aniž analyzujeme

ori - ori

buď - nebo

fi suspectat de ceva

být podezřelý z něčeho

gălăgios

hlasitý, hlučný

străveziu

průhledný, čirý

împărtăşi, împărtăşesc nelinişte

sdílet neklid

mijloace silnice

nucené, násilné prostředky

regretabile jigniri şi ameninţări

politováníhodné urážky a výhrůžky

o majoritate zdrobitoare

drtivá většina

considerent, te N

důvod

de ordin infantil

infantilního rázu

jubila, jubilez la frumuseţe

jásat nad krásou

şubrezi, şubrezesc latinitatea

oslabovat latinitu

reduce la două treimi

zredukovat na dvě třetiny

voi, voiesc

chtít

calea mântuirii

cesta záchrany, spasení

desăvârşi, desăvârşesc limba

zdokonalit jazyk

invoca, invoc

vzývat, dovolávat se

înfrânt

poražený

o grupare insurgentă

povstalecké uskupení

o înbunătăţire neînsemnată

nepatrné vylepšení

soluţiona, soluţionez

vyřešit

recte

a sice

întrucât

protože

insista asupra unui lucru

zdůrazňovat něco

avânta, avânt

hodit, vzlétnout, rozběhnout se

susţine, susţin menţinerea

obhajovat zachování

voios

veselý, v dobré náladě

din aproape în aproape

 

convulsie, ii F

křeč

se recurge la argumente

sahat po argumentech

târî, târăsc

táhnout, vléci

pârî, pârăsc

udat, obžalovat

chior - chiorâş

jednooký - šilhavý

afectat

strojený, nepřirozený

scindarea limbii

štěpení, rozklad jazyka

mieluşel, ei M blând

slepé jehňátko

câmpiile mănoase

plodné, žírné pláně

totalitarismul cazon

erární, drsný, hrubý totalitarismus

ţine seama de ceva

mít na zřeteli co, brát ohled na něco

 

 

pe loc

la loc

din capul locului

din loc în loc

na místě, na počkání

na místě

hned zpočátku

z místa na místo

 

 

20 NOIEMBRIE 2007

 

Europa largită

rozšířená Evropa

face lobby

lobbovat

reuniune la înalt nivel

setkání na vysoké úrovni

guvern din umbră

stínová vláda

 

 

22 NOIEMBRIE 2007

 

începând ‡ sfârşind

počínaje ‡ konče, od ‡ do

sedilă, le F

čárka pod písmenem

circumflex

stříška

semicerc

oblouček

porţie, ii F ‡ porţiune, ni F (de teren)

porce, dávka ‡ část, úsek

modele ‡ modele

způsoby ‡ modely

ai avut un noroc chior = porcesc

měl jsi z pekla štěstí

Moira = ursită, te F = destin

řecká bohyně osudu = osud = osud

 

 

27 NOIEMBRIE 2007

 

sâmbure, ri M

pecka

înăuntrul = în interiorul oraşului

uvnitř města

în afara = în exteriorul oraşului

mimo město

Aştept autobuzul în staţie.

Čekám na autobus na stanici.

împrejurul = în jurul

kolem, okolo

(de jur) împrejur

kolem dokola

după, înapoia, îndărătul, în urmă, în spate

za

Cuierul este după uşă = în spatele uşii.

Věšák je za dveřmi.

între mine şi tine ‡ dintre noi (větší počet, množství)

mezi mnou a tebou ‡ mezi námi

Trec prin ‡ pe la piaţă.

Půjdu přes trh. (směr ‡ všeobecně)

Am călătorit prin toată lumea.

Cestoval jsem po celém světě.

printre

mezi (slalom)

Colegul nostru este imprudent. Mereu trece strada printre maşini.

Náš kolega je neopatrný. Vždycky přechází ulici mezi auty.

printr-un stat occidental

západní státem

Colegii vin de la munte, de la mare.

Kolegové se vrací z hor, od moře.

Vin de la Cluj până la Timişoara. (până se užívá, pokud jde o kontrast z-do)

Přijedu z Kluže do Timišoary.

Podul este construit peste râu.

Most je postaven přes řeku.

Merg pe pod ‡ peste pod.

Jdu po mostě ‡ přes most.

Treceţi Podul Carol.

Přejděte po Karlově mostě.

Părul a căzut dedesubtul mesei.

Vlas spadnul pod stůl.

Greviştii au ieşit în stradă. ‡ Merg pe stradă.

Stávkující vyšli do ulic. ‡ Jdu po ulici.

din cutie (uzavřený prostor) ‡ de la teatru

z krabice ‡ z divadla

deasupra lui zero

nad nulou

Lupul a ieşit dintre tufişuri.

Vlk vylezl z roští.

A călătorit de-a lungul şi de-a latul.

Putoval křížem krážem.

de-a curmezişul

napříč

(de) dincolo de = după spital este

za nemocnicí

Merge treaba? Merge!

Jde to? Daří se? Jde!

E voie să fotografiezi. ‡ Nu este voie...

Smíš fotografovat. ‡ Nesmíš...

E permis să...

Je povoleno...

Am plăcerea = daţi-mi voie = permiteţi să vi-l prezint.

Mám potěšení = dovolte mi vám představit.

Ai voie să faci asta. ‡ N-ai voie...

Smíš to udělat. ‡ Nesmíš...

E permis să... ‡ E interzis să...

Je povoleno... ‡ Je zakázáno...

Îmi pare bine să vă cunosc. = Încântat de cunoştinţă.

Těší mě, že vás poznávám.

Se poate intra, fuma?

Můžu vstoupit, kouřit?

Îmi permiteţi să vă adresez o întrebare?

Smím vám položit otázku?

Nu vă supăraţi...

Nezlobte se...

Nu vă deranjează dacă plec mai devreme?

Nebude vám vadit, když odejdu dřív?

desigur = poftiţi/pofteşte = vă rog = sigur că da = bineînţeles = fireşte = poftim

jistě = prosím = jistě, že ano = samozřejmě = prosím

Daţi-mi un pic de răgaz/zăbavă să mă gândesc.

Dejte mi chvilku, abych se zamyslel.

O clipă, vă rog! = Un moment! = Aşteptaţi/staţi puţin!

Chvilku, prosím! = Moment! = Počkejte chvilku!

Îmi pare rău/regret, dar nu se poate = nu e permis.

Mrzí mě, ale to nejde = není dovoleno.

Mă tem că nu. (silnější výraz)

Bojím se, že ne.

Mai degrabă nu!

Spíš ne.

Poate cu altă ocazie!

Možná jindy.

Aş prefera să nu fumezi.

Radši bych, abys nekouřil.

Nici vorbă! = Nici gând! = Nici să aud! = Nici să te gândesc! = Nici să nu-mi vorbeşti despre asta!

V žádném případě! = Ani nápad! = To tě nesmí ani napadnout! = Radši mi to ani neříkej!

N-am (destule) cuvinte să vă mulţumesc. = Vă sunt foarte recunoscător. = Sincere mulţumiri pentru...

Nevím, jak bych vám poděkoval. = Jsem vám vděčný.

Nu-i de ce. = Oricând şi altă dată.

Není zač.

Îmi cer scuze! = Scuzaţi-mă! = Pardon! = Iertaţi-mă! = Scuză, n-am vrut! = Mă scuzi? = Mă ierţi?

Promiň/te!

Vă rog să primiţi/acceptaţi scuzele mele pentru... (oficální)

Dovolte, abych se vám omluvil za...

Nu face nimic. = N-are importanţă. = Nu-i nimic. = Bine. = În ordine. = OK. = Te înţeleg. = Te iert. = Te scuz.

To nevadí. = To nic není. = Dobře. = V pořádku. = OK.

Îmi pare rău, dar nu te pot scuza/ierta. = Sub nicio formă! = În niciun caz! = Nici nu mă gândesc! = Imposibil!

Je mi líto, ale nemůžu tě omluvit. = V žádném případě!

Împlinirea tuturor dorinţelor!

Splnění všech přání!

N-am prea avut timp.

Neměl jsem moc času.

o vedere cu Clujul

pohled Kluže

 

 

29 NOIEMBRIE 2007

 

fute, fut + Fútu-ţi mama ta! +  A(-şi) fute timpul (sau vremea) = A pierde timpul (vremea).

prcat + Jdi do prdele! + ztrácet čas

trece Gibraltaru

přefiknout (sexuálně)

 

 

18 DECEMBRIE 2007

 

Am mâncat dulce ‡ de dulce. + zile de dulce

Jedl jsem sladce ‡ maso (během půstu). + dny, kdy se během půstu smí jíst maso

Pe când?

Kdy? Nakdy?

aproape de sărbători = în apropierea sărbătorilor

blízko před svátky

timp de două săptămâni

po dobu dvou týdnů

aproape de ora 5 ‡ pe la ora 5

chvíli před pátou ‡ kolem páté

Înainte de Crăciun ţinem post. ‡ înainte cu 5 minute = acum 5 minute + Rezervarea biletelor se face înainte cu cel puţin o lună.

Před Vánoci držíme půst. (období) ‡ před pěti minutami (určitý okamžik) + Lístky se rezervují nejméně měsíc předem.

S-au întors în urmă cu 2 zile = cu 2 zile în urmă = înainte de 2 zile = acum 2 zile.

Vrátili se před dvěma dny.

Au plecat cu două mai repede decât trebuie.

Odjeli o dva dny předem.

de când de

od té doby, co

De când au plecat? De două zile.

Kdy odjeli? Před dvěma dny.

în aprilie, în prima zi de vacanţă

v dubnu, první den prázdnin

din prima zi

od prvního dne

de atunci

tenkrát

în cursul = în timpul + în curs de = în timp de = în vreme de + în decursul vieţii

během života

 

pe parcursul călătoriei

po dobu jízdy

Lucrurile s-au clarificat pe parcurs.

Věci se mezitím vyjasnily.

la = pe la = în = în ziua de 1 ianuarie

1. ledna

M-am născut în dată de = la 1 ianuarie. (nejde ne întâlnim la 1 ianuarie)

Narodil jsem se 1. ledna.

se linguşi pe lângă cineva

podlézat někomu

Mergem la Bucureşti o dată la trei luni.

Jezdíme do Bukurešti každé tři měsíce.

până luni

do pondělí

Până să ajung eu = până a ajunge eu la facultate, lecţia s-a început.

Než jsem dorazil na fakultu, hodina už začala.

Ajung până la şase.

Dorazím do šesti.

de ieri până mâine

od včera do zítra

Vin acolo până în 1 ianuarie. (pe 1 ianuarie - hovorové)

Přijdu tam do 1. ledna.

Trebuie să termin pe mâine = până mâine.

Musím to dokončit do zítřka.

Pe timp de = pe vreme de iarnă nu se face... (obecně) ‡ în timpul... (konkrétně)

V zimním období se nedělá...

Peste săptămână voi învăţa. ‡ peste = după o săptămână

Přes týden se budu učit. ‡ za týden

spre = către = pe la sfârşit

ke konci

Ne vom întâlni prin ianuarie.

Setkáme se během ledna.

o dată cu...

zároveň s...

româniza

rumunifikovat

rusifica

rusifikovat

constrângere

nátlak, donucení

ruşi sadea = get-beget

čistokrevní Rusové

spargem gaşca

rozpustíme to (kolektiv)

 

 

03 IANUARIE 2008

 

plete

dlouhé vlasy