POLITICKÉ ANEKDOTY

 

procuror, ri M

prokurátor, státní návladní

...ce l-a apucat, să râdă...

...co ho rozesmálo...

tribunal, le N

soud

condamna, condamn

odsoudit

da o condamnare de 12 ani

dát 12 let vězení

da afară

propustit

trage un foc (un tanc)

vypálit ránu (tank)

Cartea este epuizată. + epuizat

Kniha je vyprodaná. + vyčerpaný

verifica actele unui student

zkontrolovat doklady studentovi

trândăvi, trândăvesc pe banii statului

zahálet za státní peníze

sâmbure, ri M

pecka

lighean, lighene N

umývadlo (nádoba)

arunca pe geam

vyhodit oknem

ţipa, ţip + ţipat N

ječet, křičet + křik

înjurătură, ri F

nadávka

impasibil

lhostejně, chladně

tăcea chitic

mlčet jako ryba

Învăţătoarea îl pune pe Bulă să răspundă.

Učitelka vyvolává Bulu.

strecura, strecor, strecoară în buzunar

nepozorovaně vstrčit do kapsy

călca, calc în picioare

zašlápnout

omorî, omor

zabít

buimac

zmatený

zbiera, zbier, zbiară din toţi rărunchii

řvát z plna hrdla

rărunchi, rărunchi M

ledvina

autopsie, ii F

pitva

suferi cumplit

hrozně trpět

nedumerit

udivený

 

 

comitat, te N

župa (ve starém Uhersku)

CSI - Comunitatea Statelor Independente

SNS

face haz de necaz

nedávat na sobě znát rozmrzelost

stil romanic

románský sloh

limba romanică

románský jazyk

roman

římský, románský (v souvislosti s Římem)

 

 

FEMEILE AMAZOANE

 

dosar, re N

svazek, složka

antichitate, tăţi F

starověk, starožitnost

sforăitură, ri F [-ăji-] + sforăi, sforăi

zachrápání + chrápat

erezie, ii F

kacířství, blud

componentă, te F = component, te N

součást, složka

afectiv

citový

inerent unui lucru

vlastní něčemu

tranziţia românească + România de tranziţie

rumunský přechod (po roce 1989), "po revoluci" + Rumunsko po revoluci

demn de invidiat

záviděníhodný

în calitate de psiholog

jako psycholog

confrunta, confrunt

srovnávat, konfrontovat

coechipier, ri M

spoluhráč

termeni consumerişti

termíny konzumní společnosti

alinia, aliniez

seřadit

societatea de consum

konzumní společnost

tentaţie, ii F

pokušení

soi, iuri N

druh, plemeno

nelăudabil

nechvalný

gestiona, gestionez

řídit, vést

solicitant + solicitant, nţi M

žádaný + žadatel

repercusiune, ni F = consecinţă, ţe F

následek

incapacitate, GD tăţi F

neschopnost

făgaş, şe N

koryto (řeky), vyjetá cesta, kolej

erotică F

erotika

dezirabil

žádoucí, vytoužený

eşec, curi N

neúspěch, nezdar

şubred

chatrný, vratký, slabý

sindrom de turmă

syndrom stáda

deborda, debordez

přetékat, rozlévat se, zvracet

digera, diger

trávit, zažívat

perpetuu, ă, i, e

neustálý, trvalý

plasa, plasez

umisťovat

fel şi fel de lumi

různí lidé

caraghios

směšný, legrační

relaţii de conjunctură

náhodné vztahy

profunzime, mi F

hloubka

pantă, te F

sklon, stoupání

se baza, bazez pe cineva

spoléhat se na někoho

stilistă, te F

stylistka

scăpare, pări F

východisko

îngheţ, ţuri N

mráz, zamrznutí

jenă F

ostych, stud

remaia, remaiez ciorapii

látat ponožky

vătămat

poškozený

suprima, suprim

zrušit

anula, anulez

anulovat

denigra, denigrez

očernit, pomluvit

minimiza, minimizez = minimaliza, minimalizez

minimalizovat

 

 

îndrepta, îndrept pe cineva

napravit koho

povaţă, ţe F + povăţuire, ri F

rada, poučení + poučování

fire, ri F ‡ fir, re N

povaha, přirozenost, bytí ‡ vlákno

parohie, ii F + paroh, hi M + parohial + parohian, ieni M

farnost + farář + farní + farník

însulfletiţi de himeră

posedlí chymérou

rând pe rând

postupně

de-a lungul

podél, během

spulberat

rozprášený

afabil

přívětivý, laskavý

efemer

pomíjivý

ţintă, te F

cíl, terč

povară, veri F

břímě, břemeno

chec, curi N

dorty

fursec, curi N

čajové pečivo

fi de folos

být užitečný

pribeag

běženec

dezveli, dezvelesc

odhalovat, odkrývat

înşira, înşir

seřadit, navlékat (korálky)

stângaci, ce, ci, ce

levák

coace, coc, coci, coace

zrát

vitejie, ii F

udatnost, statečnost

holba, holbez ochii + Ce te holbezi?

poulit oči + Co čumíš?

moţ, ţi M

Moc (obyvatel Munţii Apuseni v Sedmihradsku, dnes depreciativní)

maseur, ri M = masor, ri M

masér

portdrapel M

praporečník

sta la taclale + taclale PL

povídat si + povídání si

câine-lup, câinele-lup, câini-lupi

vlčák

binefacere, ri F

dobročinnost

bunăstare, GD bunăstări

blahobyt

binevoitor + binevoitor, ri M ‡ răuvoitor

ochotný, laskavý + příznivec ‡ přející něco zlého, zlomyslný, zlovolný

binefăcător + binefăcător, ri M ‡ răufăcător + răufăcător, ri M

dobročinný + dobrodinec ‡ zločinný + zločinec

ciuboţica-cucului F

petrklíč

ochiul-boului M

kopretina bílá

gura-leului F

hledík větší

sta la taifas + taifas, suri N

besedovat + beseda

de bunăvoie = de bunăvoia mea

dobrovolně

bună-credinţă, bună-credinţa, GD bune-credinţe, bunei-credinţe

poctivost, upřímnost

bună-cuviinţă F

slušnost, způsobnost

bunăvoinţă, GD bunăvoinţe ‡ rea-voinţă, reaua-voinţă, GD rele-voinţe

laskavost, dobrá vůle ‡ zlomyslnost

colibă, be F

koliba

stuf, furi N

rákos

vicepreşedinte, nţi M

viceprezident

viceprim-ministru M

vicepremiér (RM)

relaţii de cuplu

partnerské vztahy

cununie, ii F

oddavky (v kostele)

nuntă, nţi F

svatba

gay M

gay

homosexual, li M

homosexuál

emanciparea femeii = egalarea drepturilor

emancipace ženy = narovnání práv

sta la bucătărie, la plită

stát u plotny

Textul este sub forma dialogului.

Text je ve formě dialogu.

cu doamna psiholog

s paní psycholožkou

fi pe picioarele ei

stát na vlastních nohách

feminitate, GD tăţi F

ženskost

maternitate, GD tăţi F

mateřství

grijuliu, ie, ii, ii

pečlivý, starostlivý

compasiune, GD ni F

soucit

veni la spartul târgului

přijít s křížkem po funuse

îndeletnicire, ri F

zaměstnání, zabývání se něčím

gură-cască M

čumil

ţipa, ţip

ječet, křičet

urla, urlu

řvát

viperă, re F

zmije

ocrotire, ri F = protecţie, ii F

ochrana

ferm = zdravăn

pevný, rozhodný, stálý

tandru + tandreţe F

něžný + něžnost

căşti PL

sluchátka

înmătur

nezralý

zgârcit

lakomý

lacom

nenasytný, žravý

astru, aştri = corp ceresc

hvězda, nebeské těleso

soţii Popescu

manželé Popescovi

mire, ri M + mireasă, rese F

ženich + nevěsta

amant, nţi M + amantă, te F

milenec + milenka (v manželství)

concubin, ni M + concubină, ne F

souložník + souložnice

sta împreună = fi concubini

žít na hromádce

Nu ştii cum să-ţi îmbrăci.

Jeden neví, jak se obléknout.

se separa, separ

rozejít se, rozvést se

divorţa, divorţez

rozvést se

fi incompatibili

nesnášet se (u rozvodu)

VIP-uri

VIP

faimos = celebru

slavný

mama-singură (мать-одиночка)

svobodná matka

concediu de maternitate

mateřská dovolená

avea o afacere proprie

podnikat

indemnizaţie (de şomaj) = bani indemnizaţi

(sociální) dávky (podpora v nezaměstnanosti)

viza de reşedinţă

pobytové vízum

şomer, ri M

nezaměstnaný

fi în şomaj

být nezaměstnaný

Se cade. Nu se cade.

To se hodí. To se nehodí.

jobui, jobuiesc

pracovat

contract prenupţial

předmanželská smlouva

umilitor

ponižující

inimos

vlídný

 

 

CUVINTE DE LAUDĂ - CUVINTE DE OCARĂ

 

ocară, ocări F

vynadání, vyhubování

capta, captez, ce e modern

zachycovat, co je moderní

alcătui, alcătuiesc

vytvořit, seřadit

îndeajuns

dost(atečně)

suporter, ri M sincer

opravdový příznivce, fanoušek

naţională de fotbal

národní fotbalový tým

cutare

ten a ten

aborda, abordez o problemă

pojednat o otázce

for, ruri N

instance

râvni, râvnesc la ceva

toužit po čem, závidět co

impostor, ri M

podvodník, lhář

intransigent

nesmlouvavý, nekompromisní

insinuare, uări F

zlomyslné nařknutí

producător agricol

zemědělský výrobce

procedeu, ee N

vývoj, postup, metoda

exigenţă, ţe F

náročnost, požadavky, nároky

augmentativ

zveličující

în ciuda cuiva

naschvál komu

pune punct pe i

na nic nezapomenout, říct pravdu

elogiu, ii N

chvála

corupt până în măduva oaselor

korumpovaní až do morku kostí

căpătui, căpătuiesc

postarat se, zaopatřit

mioritic

mioritický, pasivní, bez energie, jako stádo

mai nou = de câţiva ani

v poslední době

alfabetiza, alfabetizez

učit číst a psát

euroreparaţie

generálka (oprava - RM = евроремонт)

escroc, ci M

podvodník

confuzie, ii F

nejasnost, záměna

dubios

pochybný, podezřelý

meleag, guri N

končiny, kraj

cinste F

čest

corectitudine, GD ni F

správnost, korektnost

face casă bună

nesnášet se

unsul Domnului

vyvolený Boží

pesedist, işti M

člen PSD

în ajunul alegerilor

vpředvečer voleb

pătat

poskvrněný

geme, gem

vzdychat, sténat

halcă, hălci F (de carne)

flák (masa)

spin, ni M

trn

ghilimele F PL

uvozovky

blasfemie, GD ii F

rouhání

temporizat

časovaný

până una-alta = deocamdată

(pro)zatím

doctrină, ne F

nauka, učení

pândi, pândesc (Ne pândeşte pericolul.)

číhat (Číhá na nás nebezpečí.)

maimuţărire F

opičení se

zone de referinţă

porovnávané oblasti

susţine, susţin

podporovat, živit

manichiura europeană

francouzská manikúra

întinde, întind, întins

natahovat, napínat

showbiz N

showbyznys

antenuţă, ţe F

anténka

avertiza, avertizez

varovat, upozornit

în pripă

chvatně, honem

solemnitatea depunerii jurământului

slavnost složení přísahy

pe vremuri

v dobách

rimă, me F

rým

impozit, te N

daň, poplatek

axa răului

osa zla

conjunctural

náhodný, momentální

pandant, te N

doplněk, přívěšek, protějšek, synonymum

elabora, elaborez

vypracovat

semnalat

zmiňovaný

promptitudine F

promptnost

definitoriu, ie, ii, ii

určující

consilier, ri M

rada, poradce

cota înaltă de la bursă

vysoká kvóta na burze

învingător, ri M

vítěz

un veritabil profesionist

skutečný, opravdový profesionál

se impuna, mă impun

prosadit se

diletantism, me N

diletantismus

amatorism, me M

amatérství

lipsă de profesionalism

nedostatek profesionality

nărav, vuri N

zvyk, zlozvyk

fără rigoare

nedbale

face de mântuială

odbýt, udělat pro formu

stimabil

úctyhodný

speţă, ţe F = specie, ii F

druh

dovedi, dovedesc

potvrzovat, dokazovat

brambura

bez cíle

jemanfişism, me N = nepăsare = indiferenţă

lhostejnost, nezájem

dezavua, dezavuez

neuznat

profesionist, işti M + profesionist

profesionál + profesionální

 

 

FONTURI

 

font, turi N

font

redactarea unui document

psaní dokumentu

pe ecran şi pe hârtie

na monitoru a na papíře

caracter, re N (tipuri de caractere)

písmo (druhy písma)

stoca, stochez

ukládat

fişier, re N

katalog, kartotéka

set, turi N

sada

prelucra, prelucrez texte

zpracovávat texty

dimensiune, ni F

velikost

este egal cu...

rovná se...

lizibil

čitelný

avea probleme de vedere

mít problémy se zrakem

evidenţia, evidenţiez un cuvânt

zvýraznit slovo

pe o singură pagină

na jedné stránce

da clic pe buton

kliknout na klávesu

alege comanda dorită din bara sau meniu cu Instrumente

vybrat požadovaný příkaz z lišty nebo menu nástrojů

selecta, selectez fragmentul de text

vybrat fragment textu

un format înclinat, aldin sau subliniat

kurzíva, tučný nebo podtržený řez písma

modifica, modific textul

upravit text

subtitlu, uri N

podtitul

Nu vă lăsaţi prinşi în capcana de a folosi...

Nenechte se zahnat do úzkých použitím...

modic

skrovný

Dischetele sunt livrate.

Diskety se dodávají.

încărca în memoria calculatorului

stáhnout do paměti počítače

Ocupă mult spaţiu pe hard disc.

Zabírají hodně místa na harddisku