LS 2007-2008

 

 

 

19 FEBRURIE 2008

 

gerar M

leden

făurar

únor

mărţişor

březen

prier

duben

florar

květen

cireşar

červen

cuptor

červenec

gustar

srpen

răpciune N

září

brumărel

říjen

brumar

listopad

îndrea M

prosinec

 

 

mai marele

představený

Copii sunt ca nişte bureţi.

Děti jsou jako houby.

se întoarce pe dos

vracet se se sklopenou hlavou

se descurca, mă descurc

dostat se z nesnází, vymotat se

 

 

HARALAMPIE, IZBĂVITORUL DE CIUMĂ, SPAIMA MORŢII

 

Îl serbează pe Sf. Haralamie, căruia îi spun şi Aralam.

Slaví Sv. Haralampie, kterému říkají i Aralam.

asculta de el

poslouchat ho

ciumă, me F

mor

izbăvi, izbăvesc de ceva

chránit před čím, zbavovat čeho

se îmbolnavi de ceva

onemocnět čím

Oamenii ţin pe Sf. Haralampie.

Lidé drží svátek svatého Haralampie.

acaret, turi N

hospodářská budova

omidă, omizi F

housenka

unge, ung, uns

mazat, pomazat

arunca spre cele patru zări

hodit do čtyř světových stran

înjuga, înjug boii

zapřáhnout voly

 

 

RODICA ZAFIU: DUMNEASA

 

susceptibil de modificări

způsobilý ke změnám

Este cu atât mai instabil cu cât este mai bogat.

Je tím nestabilnější, čím je bohatší.

împărtăşit de culţi

sdílený vzdělanci

mai nuanţat

odstíněnější

Primei forme nu i se găseşte nicio atestare, în vreme ce pentru cea de a doua...

Nenachází se ani jeden doklad prvního tvaru, zatímco pro druhý...

jupân + jupâneasă

župan + županka

pisanie de biserici

starý nápis (zpravidla v cyrilici)

zapis, se N (arch.)

listina, úpis, dokument

posmag, gi M (reg.) = pesmet, eţi M

suchar

bine-mersi

halabala, ledabyle

voit

úmyslný

ciufut

lakomý, strohý

îi mulţumesc pe calea aceasta

děkuji mu touto cestou

eroda, erodează

erodovat

cădea în desuetudine

přestávat se používat

persistenţă

(vy)trvalost

 

 

ALEXANDRU OFRIM: OBSCENITATEA CA INSTITUŢIE

 

psihanalitic

psychoanalytický

blasfemie

rouhání

aluzie

narážka

ţine de ceva

patřit k něčemu

deşeu, uri N

odpad

interdicţie, ii F

zákaz

transgresa, transgresez

překročit nařízení

stereotip, pi M

stereotyp

un cântec licenţios

nestoudná píseň

semănat

setba

apotropaic

(despre obiecte sau formule magice) destinat apărării împotriva duhurilor rele

pirogă, gi F

piroga (druh lodě)

liminal

limitní

pe dos

naruby

o funcţie cathartică

očistná funkce

furniza, furnizez

dodávat, opatřovat

socialmente

společensky

plivitul recoltei

pletí úrody

antidot, turi N ‡ otravă, toxic, venin

protijed ‡ jed

înjurătura anodină

mírná nadávka

 

 

VERDICT: CRIMĂ

 

stare de spirit

nálada

Du caseta asta!

Odnes tuto kazetu!

dona, donez în scopuri caritabile

věnovat na charitativní účely

hipiot

hippie

Dacă..., suntem terminaţi.

Jestli..., skončili jsme.

apelant

volající

ucigaş ‡ sinucigaş

vrah ‡ sebevrah

Am fost conceput.

Byl jsem počat.

Parcă ne cunoaştem de-o viaţă.

Jako bychom se znali celý život.

Am fost condamnat şi arestat pentru delapidare. + delapida, delapidez

Byl jsem odsouzen a uvězněn za zpronevěru. + zpronevěřit

împuşcătură, ri F

výstřel

L-am omorât. (omorâ, omor ‡ muri, mor)

Zabil jsem ho. (zabít ‡ zemřít)

testele de sânge

krevní testy

suspect

podezřelý

Marţea viitoare am cunvocat adunarea acţionarilor.

Na příští úterý jsem svolal valnou hromadu.

Gary era să distrugă...

Gary by málem zničil...

L-ai şantajat. + şantaja, şantajez

Vydíral jsi ho. + vydírat

 

 

28 FEBRUARIE 2008

 

salcâm, mi M

akát

oaste, oşti F

vojsko

avalanşă, şe F

lavina

împăca, împac

usmířit, uklidnit

Cu cele mai bune gânduri!

 

camera obscură

černá komora

dispunere

dispozice (bytu)

 

 

04 MARTIE 2008

 

Îmi place de tine.

Líbíš se mi.

El suferă din gelozie. (suferi, sufăr)

Trpí proto, že je žárlivý. (trpět)

Îi se punea preţ.

Cenili si ho.

aramă + arămiu ‡ alamă

měď + měděný ‡ mosaz

face poza

pózovat, fotit, dělat obrázek

poza, pozez drept mare vedetă

pózovat jako velká hvězda

misogin, ni M

nepřítel žen

platitudine

prázdnost, planost

Familia era îstărită.

Rodina byla zámožná.

de ochii lumii

pro forma

stingher

osamělý

stânjeneală + se stânjeni, mă stânjenesc

stud, plachost + stydět se

de părea = încât

takže

slut

ohyzdný, šeredný

stârni interesul

vzbudit zájem

Jocul ielelor

Tanec divoženek, zlých víl

 

 

CAMIL PETRESCU: ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE, ÎNTÂIA NOAPTE DE RĂZBOI

 

El trăieşte o dublă dramă.

Prožívá dvojí drama.

o iubire nerealizată

nenaplněná láska

lucid

střízlivý

I-a împărtăşit idealurile.

Sdílela jeho ideály.

izbuti, izbutesc

podařit se, mít úspěch

vag avocat

vágní, neurčitý, mlhavý advokát

partea dezagreabilă

nepříjemná část

cei îmbufnaţi

nafouknutí

iniţiat

zasvěcený

incertitudine

nejistota, nerozhodnost

lupanar, re N

nevěstinec

aci

tedy

Eram obişnuiţi să...

Byli jsme zvyklí...

voluptate, ăţi F

rozkoš

Vorbele erau oarecum de prisos.

Slova byla tak nějak nadbytečná.

incursie = invazie

nájezd, invaze

un intrus dezagreabil

nepříjemný vetřelec

patimă, mi F (patima jocului)

vášeň (hráčská vášeň)

neocolit = direct

bez okolků

preferinţa lacomă

dychtivá záliba

face o mărturisire

udělat přiznání

vorbărie F

povídání

Mă arăt bine crescut.

Ukazuju, že jsem dobře vychovaný.

releva, relev nimicuri

zdůrazňovat maličkosti

aerul înrourat

orosený, vlhký vzduch

devale

dolů (do údolí)

nepăsător

lhostejný, bezcitný

sluţi, sluţesc un pom

zohyzdit, zmrzačit strom

S-a lăsat fotografiată.

Nechala se vyfotit.

a fi asortat

být zásoben

un snob la curse

snob na dostizích

băga de seamă

dávat si pozor, všimnout si

Au urcat râpa.

Stoupali do srázu.

o suferinţă crâncenă

hrozné utrpení

M-a abătut cu totul. (abate, abat)

Zcela mě zarmoutila. (zarmoutit)

se sforţa, mă sforţez

namáhat se, snažit se

cu toată oroarea

se vší hrůzou

infamie

podlost, hanebnost

piedică, ci F

překážka

Au jucat totul pe cartea ei.

Vsadili všechno na jednu kartu, na ni.

altminteri totul rămâne

jinak všechno zůstane

cu indulgenţă

shovívavě

conviv, vi M

spolustolovník

o brună neastâmpărată

neklidná, dovádivá hnědovláska

descheiat + neîncheiat

rozepnutý + nezapnutý

plăpând

choulostivý, křehký

îndura, îndur

snášet, trpět

ros

ožraný, ohlodaný

uşuratic

lehkomyslně

reproş, şuri N

výčitka

sfâşietor

srdcervoucí

resemna, resemnez

rezignovat

aderenţă, ţe F

přiléhavost, přilnavost

răsuci, râsucesc

skroutit, stočit

luare-aminte

pozornost

un exemplar inedit

nový, nevydaný exemplář

se desprinde, mă desprind

oddělovat se, uvolňovat se

înduioşa, înduioşez

dojímat

îndatorat faţă de mine

mně vděčný

o copleşitoare precizie

tíživá preciznost

deznădăjduit

zoufalý

priveşti prelungi

táhlé pohledy

primejdie, ii F

nebezpečí

angelic ‡ demonic

andělský ‡ posedlý ďáblem

plinuţ

plných tvarů

ispiti, ispitesc + ispită, te F

svádět + svod, pokušení

zeitate, tăţi F

božstvo

cromatic

barevný

se insinua, mă insinuez

vloudit se

baraj

zátaras

ritmul sacadat

přerývaný, trhavý rytmus

belşug

hojnost, blahobyt

abator, toare N

jatka

coşciug, ge N = sicriu

rakev

 

 

RODICA ZAFIU: IUBEŞTE SĂ CUMPERE...

 

cel mult

nanejvýš

neglijat

zanedbaný

se descurca, mă descurc

poradit si

ţine cont de ceva

brát na zřetel

ţine la ceva/cineva

lpět na něčem/někom

distincţia netă

jasný rozdíl

deopotrivă

stejně tak

mur, ri M (pe murii mănăstirii)

zeď, hradba (na zdech kláštera)

cuc, ci, cucule! M

kukačka

călăreţ, ţi M

jezdec na koni

animat ‡ non-animat

životný ‡ neživotný

trişa, trişez la jocuri

podvádět při hrách

trufie, ii F

zpupnost, pýcha

îmbinare, nări F

spojení

 

 

06 MARTIE 2008

 

asterisc, uri N

hvězdička (v textu)

cazier juridiciar (avea cazier juridiciar)

trestní rejstřík (mít zápis v trestním rejstříku)

bacalaureat (diploma de bacalaureat)

maturita (maturitní vysvědčení)

licenţă

bakalářská zkouška

diploma de masterat

diplom (na VŠ, po pěti letech)

evanescenţă

pomalé, postupné vymizení

vântoasă, se F

vichřice

 

 

RODICA ZAFIU: HIPERBOLE NUMERICE

 

exprima o atitudine

vyjádřit postoj, stanovisko

o participare afectivă

citová účast

recurge la ceva

sahat po čem

procedeu, ee N

postup, metoda

pe de o parte - pe de altă parte

jednak - jednak

Ţi-am spus de o mie de ori.

Řekl jsem ti tisíckrát.

[j'de mii] = zecile de mii

n-şpe mii

desetitisíce

supralicita, supralicitez

přihazovat (při dražbě)

devia, deviez înspre ceva

odchýlit k, směrem k čemu

steag = flamură + steguleţ

prapor, vlajka + praporek

dispută, te F

půtka, spor

catralion (fam.)

hafo

o compresă rece

studený obklad

volt, volţi M

volt

certitudine, ni F

jistota

Nu ne mai agasaţi! (agasa, agasez)

Už nás neobtěžujte! (obtěžovat)

exaspera, exasperez

pobouřit, rozhořčit

persuasiv

přesvědčující

 

 

RODICA ZAFIU: SALUTURI NOI

 

percepe, percep

vnímat

impresia pasageră

pomíjivý, přechodný pocit

reveni, revin

změnit

săr'şmâţna!

 

inevitabil

nevyhnutelný

sprijinul multiplu (ă, i, e)

vícestranná podpora

altădată

kdysi, někdy

afinitatea semantică

sémantická příbuznost

abatere

porušení, odchylka, přestupek

veritabil

opravdový, ryzí, pravý

prin excelenţă

par excellence, povýtce

permutarea excesivă

přehnaná obměna

neaoşism

1. Cuvânt sau expresie care are un căutat aspect autohton, arhaic sau popular. 2. Tendinţă în literatură caracterizată prin abuzul de cuvinte arhaice şi populare (rare)

motiva, motivez

odůvodnit, opodstatnit

spori, sporesc

zvyšovat

ostentativ

okázalý, vyzývavý

o comunicare eficientă

účinná komunikace

sub puterea obişnuinţei

silou zvyku

reproş, şuri N

výtka

anticipat

v předstihu

amplu

široký, obsáhlý

verbul performativ

performativní sloveso (mluvčí jím nejen popisuje, ale i realizuje děj: varuji tě, abys...)

binecuvântat

požehnaný

promiţător

slibný, nadějný

 

 

11 MARTIE 2008

 

agasa, agasez

obtěžovat (řečmi) jít na nervy

păi = apoi

tedy, tak, potom

voit poetic

rádoby poetický

n-şpe [enšpe]

iks

 

 

15 APRILIE 2008

 

coletărie

sběrna zásilek, zasilatelství

solicitări exigente

náročné požadavky

în broşura alaturată

v přiložené brožuře

certitudine, ni F

jistota

 

 

17 APRILIE 2008

 

crede PE cineva

věřit někomu

Mi-ar plăcea.

Líbilo by se mi.

Mi-ar durea.

Bolelo by mě.

casa duplex

dvojdomek

Mâncare e prea iute pentru mine.

To jídlo je na mne moc ostré.

ficţiune-ştiinţifică

sci-fi

Cum e Tanda aşa şi Manda.

Jeden je za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.

sârmă, me F

drát

gen

žánr

 

 

strană, ne F bisericească

kostelní židle

muche, muchi (= muchie, muchii) F de cuțit, cuțitului

hřbet nože

lepăda, lepăd

zahodit, vyhodit

ceară F

vosk

vacs, suri N

vosk, leštidlo na boty

lipitoare, tori F

pijavice

precupeți, precupețesc

spekulovat (obch.)

 

 

persoane în drept

oprávněné osoby

extrasul contului

výpis z účtu

cont, turi N ‡ conte, nți M

účet, konto ‡ hrabě

cu un sold în favoarea noastră

se zůstatkem v náš prospěch

antet, turi N

hlavička

desface

distribuovat

borderou, uri N

soupis

carte de mostre F

vzorkovnice

eșantion, tioane N

vzorek

scadență F

splatnost

cu părere de rău

s politováním

eu sunt dator

dlužím

contravaloare

protihodnota

de rea credință

nepoctivě

îndatorat

zavázán

neglijență F

nedbalost

vira, virez

převést (na účet)

contestație, ii F

popírání

procesul verbal

výslech

de căpătâi

důležitý (to, co mám u hlavy postele)

burta proemitentă

prominentní pupek