500 SLOV

 

 

 

acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi

tentýž, tatáž, titíž, tytéž

acţiune, ni F

akce, jednání, děj (divadelní)

adică

to je, totiž, čili

ales, se N (pe ales) + ales, aleasă, aleşi, alese

výběr (podle výběru) + vybraný, výběrový

altfel ‡ astfel

jinak ‡ tak(to

anume

úmyslně, schválně

anumit ‡ denumit ‡ renumit

určitý, jistý ‡ nazvaný ‡ vyhlášený

apropia, apropii

přiblížit, sblížit

apuca, apuc

uchopit, chytit

arăta, arăt

ukázat, vypadat

armată, te F (face armata)

armáda, vojsko (být na vojně)

artă, te F

umění

arunca, arunc

hodit

asemenea (neměnný tvar)

podobný, takový

asupra

nad, na, u, při

atinge, ating, atins ceva

dotýkat se čeho

aur N (de aur)

zlato (zlatý)

 

 

ban, ni M

peníz, mince

bărbat, aţi M

muž

bază, ze F (de bază)

základ (základní)

boală, boli F

nemoc, choroba

boier, ri M

bojar

braţ, ţe N

paže, ruka

 

 

căci

protože, poněvadž

cale, căi F ‡ cal, cai M

cesta, dráha ‡ kůň

cantitate, tăţi F

množství, kvantita

căsătorie, ii F

sňatek, manželství

către

(směrem) k, vůči

cauză, ze F

příčina, důvod

caz, zuri N (în tot cazul)

případ (v každém případě)

chestiune, ni F = chestie, ii F

otázka, záležitost

comună, ne F

obec

condiţie, ii F

podmínka, předpoklad

continua, continuu

pokračovat

contra

proti

credinţă, ţe F

víra, věrnost

cuprinde, cuprind, cuprins

obsahovat, zahrnovat

curte, rţi F (de curte)

dvůr, nádvoří (domácí (o zvířatech))

 

 

dânsul

on

dat

daný

deasupra

nad, nahoře

deci

tedy

deşi

ačkoli, třebaže

deveni, devin, devino! cineva, ceva

stávat se kým, čím

direcţie, ii F

směr, vedení, ředitelství

dispoziţie, ii F

nařízení, příkaz, rozmístění, nálada

drag (cu tot dragul)

milý, drahý (s radostí)

dragoste F

láska

drum, muri N

cesta, silnice

dumnezeu, ei M (ce dumnezeu!)

(pán)bůh, božstvo (proboha!)

durere, ri F

bolest, zármutek

 

 

fapt, te N (de fapt)

fakt (vlastně)

faptă, te F

čin, skutek

fiindcă

poněvadž, protože

fiinţă, ţe F = existenţă F

bytí, existence

forma, formez

tvořit, vytvářet

formă, me F

tvar, forma, způsob

frunte, nţi F (de frunte)

čelo (přední)

 

 

gândi, gândesc

myslet, přemýšlet

glas, suri N = voce, voci F (cu voce tare) ‡ sticlă, le F + geam, muri N

hlas (nahlas) ‡ sklo + (tabulové)

gospodărie, ii F

hospodářství

grijă, ji F

starost, obava

guvern, ne N

vláda

 

 

iată!

hele! vida!

idee, ei F

myšlenka

ierta, iert

odpouštět, promíjet

interes, se N

zájem

 

 

împotrivă

proti

împrejurare, rări F

okolnost

încă

ještě, dosud

încât

takže, až

(în)cerca, (în)cerc

zkoušet, vyzkoušet

însă

však, ale

însemna, însemn

znamenat, poznačit

însumi, uţi, uşi

(já, ty, on) sám

(se) întâmpla, 3. întâmplă

dít se

într-adevăr

opravdu, doopravdy

întreg

celý, úplný

 

 

judeţ, ţe N

župa

jur N

okolí

 

 

legătură, ri F (în legătură cu...)

spojení, styk (v souvislosti s...)

lege, gi F

zákon

linie, ii F

čára, linie, dráha, trať, vedení (elektrické), pravítko

lipsă, G lipse, lipsuri

nepřítomnost, nouze

lupta, lupt

bojovat

luptă, te F

boj, zápas

 

 

mărie, ii F (Măria Ta!)

výsost (Vaše výsosti!)

măsură, ri F

míra, opatření

minte, nţi F

mysl, rozum

moarte, rţi F (muri, mor + omorî, omor + ucide, ucid)

smrt, úmrtí (zemřít + zabít + zavraždit, zabít)

mod, duri N

způsob

 

 

număra, număr

počítat

 

 

oară, ori F

-krát

obiect, te N

předmět, věc

odată

jednou, kdysi

opri, opresc

zastavit, zadržet, zakazovat

ori (ori ... ori ...)

nebo (buď ... nebo ...)

orice (neměnný tvar)

cokoli, jakýkoli

 

 

pace F

mír, klid, pokoj

parcă

jako, kdyby, možná, snad

părea, par, părut (îmi pare bine, îmi pare rău, cum ţi se pare?)

vypadat, zdát se (těší mě, mrzí mě, co tomu říkáš?)

părinte, nţi M

otec, PL. rodiče

piatră, pietre F

kámen

pierde, pierd, pierdut (trenul) ‡ prinde, prind, prins

ztratit, prohrát, zmeškat (vlak) ‡ chytit, uchopit

poartă, porţi F

brána, vrata, domovní dveře

porni, pornesc

dát se do pohybu, rozjet se, spustit (stroj)

precum

(tak) jako

preţ, ţuri N (cu orice preţ, de preţ)

cena (za každou cenu, cenný)

prim

první

printre

mezi

privi, privesc ceva

hledět na co

privire, ri F

pohled

produce, produc, produs, produ!

vyrábět, pěstovat

propriu, ie, ii, ii

vlastní, vhodný, výstižný

punct, te N (punct de frontieră)

bod, tečka (hraniční přechod)

putere, ri F

síla, moc, výkon

 

 

râde, râd, râs, râzi! (cuiva în nas)

smát se (komu do očí)

rând, duri N

řada, fronta

raport, turi N (în raport cu)

poměr (v poměru k, vzhledem k)

război, oaie N

válka + tkalcovský stav

realitate, tăţi F

skutečnost

rege, gi M

král

regiune, ni F

kraj, oblast, pásmo

ridica, ridic

zvednout, zvedat

 

 

sânge N

krev

scăpa, scap de ceva

vyváznout, dostat se z čeho, (u)pustit, zmeškat, promeškat

scoate, scot, scos

vyndat, sundat, těžit

scop, puri N

účel

seamă F (şi da seama, şi lua seama, mai cu seamă, de seamă)

úvaha,rozvážení (uvědomit si, rozmyslet si, obzvláště, význačný)

schimba, schimb

změnit, vyměnit

situaţie, ii F

stav, postavení, poloha

social

sociální, společenský

societate, tăţi F

společnost

soluţie, ii F

řešení, roztok

stare, stări F (fi în stare să...)

stav, postavení, situace (být s to co...)

stat, te N (de stat)

stát (státní)

striga, strig

křičet, volat

suferi, sufăr

trpět, snášet

suflet, te N (cu suflet)

duše (s nadšením)

sumă, me F

částka, součet

 

 


ştiinţă, ţe F

věda, nauka

 

 

tocmai

právě, zrovna

totuşi

přece, přesto

trăi, trăiesc

žít

treabă, G trebi, treburi

zaměstnání, práce, věc, záležitost

trece, trec, trecut, treci!

přejít, protékat, projít

 

 

umbla, umblu

chodit, jezdit, jít

urma, urmez

následovat, pokračovat, držet se čeho, řídit se čím

urmă, me F (din urmă)

stopa, šlépej (zezadu, odzadu)

urmare, mări F (prin urmare)

následek, pokračování (tedy, tudíž)

 

 

valoare, ori F

hodnota, cena

vânt, turi N

vítr

voie, voi F (da voie)

vůle, dovolení (dovolit)

vreun, vreo + vreunul, vreuna

(ně)jaký, (ně)jaká

 

 

zeu, zei M

bůh